Buradasınız: Giriş Hakkımızda Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (“TİKAV” veya “Vakıf”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, TİKAV ve Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı DoEIA-Türkiye olarak The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye Programı (“Program”)’ndan, Program’ın ürün ve hizmetlerinden faydalanan kişiler dahil, Vakıf ve Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı DoEIA-Türkiye ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

a.     Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Kazım Özalp Mahallesi Koza Cad. NO:26 Çankaya/ ANKARA adresinde mukim Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (DoEIA-Türkiye) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b.    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, DoEIA-Türkiye tarafından sunulan Program’a katılım sağlanması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Program’a ilişkin olarak sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve geliştirilmesi; Program yönetmelik, politika ve sair ilgili belgelerin yürütülmesinin temini; TİKAV’ın ve TİKAV ile vakıf faaliyetleri çerçevesinde ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c.     İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Vakıf tarafından sunulan Program ve Program’a ilişkin ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve geliştirilmesi; Program, yönetmelik, politika ve sair ilgili belgelerin yürütülmesinin temini amacıyla stratejik ortaklarımıza, paydaşlarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere TİKAV’ın ve TİKAV ile vakıf faaliyetleri çerçevesinde ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin yürütülmesi çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.intaward.org.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

d.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Vakıf tarafından internet sitesi, katılım formları, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlerin Program’a katılımınızı sağlamak ve Program ile ilgili hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e.     Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Vakfımız, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Vakıf tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Vakıf’tan;

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  • 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Vakfımıza iletmeniz gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır.